LEJEBETINGELSER

BETINGELSER FOR LEJE AF CONTAINER

  • DanContainer har flere års erfaring i udlejning af skibscontainere.
  • Standard containere er lagervare, og kan leveres fra dag til dag.
  • Udlejningscontainere har monteret forsikringsgodkendt låsebeslag / lås som standard.

1. DET LEJEDE

DanContainer har ejendomsretten til det lejede, der ikke af lejer kan overdrages til tredjemand eller gøres til genstand for udlæg, udpantning m.v.

2. Levering og tilbagelevering af det lejede

Det lejede leveres i vind- og vandtæt stand. Hvis lejer har reklamationer, skal de fremsættes skriftligt inden 5 dage efter levering har fundet sted. Reklamationer, der fremsættes senere, kan ikke gøres gældende.

Det påhviler lejer at sørge for, at der er fri adgang til stedet, hvor det lejede skal placeres. Der er afsat 20 min. til af- og pålæsning. Tidsforbrug herudover er for lejers regning.

Levering anses for sket, når det lejede er placeret på det af lejer anviste sted.

Hvis lejer selv afhenter det lejede anses levering for sket ved afhentningen.

Hvis lejer selv tilbageleverer det lejede, anses tilbagelevering for sket, når en repræsentant for DanContainer har kvitteret for modtagelsen af det lejede.

Levering på en aftalt dato betyder, at levering finder sted indenfor sædvanlig arbejdstid på den aftalte dag.

3. Det lejedes placering

Lejer er forpligtet til at anvise en forsvarlig placering til det lejede. Det påhviler lejer at indhente fornødne tilladelser og overholde givne regler i forbindelse med det lejedes placering. Det lejede må ikke flyttes fra den aftalte placering uden skriftlig tilladelse fra DanContainer.

DanContainer er til enhver tid berettiget til at besigtige det lejede.

4. Det lejedes anvendelse i lejeperioden og stand ved tilbagelevering

Lejer er ansvarlig for skader på det lejede, herunder men ikke begrænset til tyveri, graffiti, ødelagte låse m.v.

Det lejede skal tilbageleveres i ulåst, tømt og rengjort stand.

Hvis det lejede ikke afleveres til DanContainer i aftalt stand, foretages istandsættelse/genanskaffelse for lejers regning. Herudover skal eventuelt lejetab som følge af misligholdelsen betales af lejer.

Hvis låsen skal brydes op som følge af bortkomst af nøgler m.v. opkræves lejer minimum kr. 3.500 plus moms som betaling herfor.

5. Lejeperiode

Lejeperioden løber fra den i kontrakten anførte dato og indtil lejeaftalen skriftligt opsiges med mindst 5 dages varsel, jf. dog punkt 2. Såfremt det lejede ikke findes på den aftalte placering eller ikke bliver tilbageleveret som aftalt, fortsætter lejeaftalen på uændrede vilkår, indtil tilbagelevering er sket.

Hvis det lejede er bortkommet, skal lejer erstatte værdien af det lejede.

6. DanContainers ansvar for transport.

Hvis DanContainer skal transportere det lejede, er det lejers ansvar, at det lejedes indhold i enhver henseende er anbragt og fastgjort forsvarligt.

7. Dancontainers ansvar for opbevaring

Hvis Dancontainer skal opbevare det lejede gøres opmærksom på, at containeren med indhold placeres udendørs på lejers ansvar. Pladslejen kan opsiges af DanContainer A/S med 3 måneders varsel.

8. Prisen og Betalingsbetingelser.

Den aftalte pris faktureres månedsvis forud og forfalder 8 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes rykkergebyr, kr. 100 samt morarente med 2 % pr. påbegyndt måned. Ud over lejen betaler lejer enhver omkostning, der er relateret til det lejede, herunder skatter og afgiver til det offentlige eller private samt forsikring af det lejede, omkostninger i forbindelse med tilbagelevering m.v.

9. Produktansvar

Lejer påtager sig enhver risiko, der er forbundet med benyttelsen af det lejede. DanContainer kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab forvoldt af det lejede eller indholdet af det lejede. DanContainer kan heller ikke gøres ansvarlig for følgeskader, driftsforstyrrelser m.v.

Såfremt der rejses krav mod DanContainer i forbindelse med lejers anvendelse af det lejede, påhviler det lejer at holde DanContainer skadesløs.

10. Forsikring

Lejer er forpligtet til at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og anden skade for et beløb, svarende til det lejedes værdi jf. kontrakten, med mindre der er aftalt særskilt aftale om forsikringsforholdene. Lejer er forpligtet til at meddele forsikringsselskabet, at erstatningsbeløb alene med frigørende virkning kan betales til DanContainer.

11. Misligholdelse

Såfremt lejer misligholder lejeaftalen, er DanContainer berettiget til uden varsel at ophæve lejeaftalen, lade det lejede afhente for lejers regning samt udøve tilbageholds ret i indholdet af det lejede. Som misligholdelse anses bl.a. forsinkelse med en lejebetaling i mere end 5 dage. Enhver omkostning, der følger af misligholdelsen, påhviler lejer. Eventuelle af lejer efterladte genstande, herunder indholdet af containeren, er DanContainer berettiget til at bortskaffe efter eget skøn.

Et eventuelt erlagt depositum eller andre betalinger fortabes tilkommer DanContainer, hvis aftalen misligholdes.

12. Værneting

Alle tvister i forbindelse med denne aftale afgøres af Københavns Byret.

Spørgsmål?

Vi ringer dig op

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige container? Vi er klar til at hjælpe dig.